Gert gick bort i oktober 2018. Jag har arkiverat hans webbplats här som ett minne. Jag har även lagt ut några ytterligare av hans verk för nedladdning. Tomas, november 2018
 
 
 

Snöns kontraster mot mörkare vatten, snöslask eller barmark kan användas för att se mycket små variationer i markformer, t.ex för att se tegindelning ända ner i förhistorisk tid. Bilden ovan är från våren 2005 och visar Östra gärdet vid Smedstad i Linköping i snösmältningens tid. Sällan är kontrasten såhär vacker, men den ger ofta möjlighet till slutsatser om åkermark som annars vore omöjliga.


Läs vidare om snökontrast i exemplet Ullstämma


De åkrar som bilden visar är inte förhistoriska, men den förhistoriska riktningen på åkrarna var densamma. Den del av gärdet som odlades under förhistorisk tid – ända ner i romersk järnålder – var de högre delarna av gärdet, dvs där tegindelningen inte syns på bilden. Resten var rimligen slåttermark.

Längst bort på gärdet, vid vattnets utlopp, finns en förhöjning som i förhistorisk tid var anordnad som tröskelvall, dvs där reglerade man vattennivån på gärdet. På vallen gick även en väg mellan moränkullarna med stängsel på åtminstone en sida. Titta vidare på min karta över Romersk järnålder Tinnerö eklandskap, samt tillhörande uppsats.

Snökontrast

som arkeologisk metod