Gert gick bort i oktober 2018. Jag har arkiverat hans webbplats här som ett minne. Jag har även lagt ut några ytterligare av hans verk för nedladdning. Tomas, november 2018

Artiklar, uppsatser, etc.

Järntida gårdar i eklandskap
Geografisk arkeologi i Tinnerö-området, Andra uppl.
Om järnålderns gårdar inom Tinnerö-området strax söder om Linköping. Bok, 150 sidor. Gert Franzén, 2003
Tusen tegar
Fossil åkermark i Tinnerö-området
Tidigare opublicerat manuskript om fossil åkermark i Tinnerö-området, riksintresse KE100, i Linköping. Gert Franzén, 2004
Gubbar i verkstan
Om tillverkning av guldgubbar, särskilt de från Helgö
Tidigare opublicerat manuskript om guldgubbars tillverkning genom drivning. Gert Franzén, 2006


I Linköpings Djurgårds Historia Om Linköpings djurgård och dess utveckling under främst 1500 och 1600 talen. Många nya rön. Gert Franzén, 2006
Stensträngen som arkeologiskt objekt
Exemplet Tinnerö i Östergötland
C-uppsats om stensträngens ursprungliga konstruktion. Ofta refererad. Gert Franzén, 1995
Vägarna via Askeby
Nyredigerad
Om vägarna kring Askeby under vikingatid och medeltid, främst huvudleden mellan Linköping och Söderköping. Gert Franzén, 2007
Fossil åkermark och stensträngar i Sörmland En preliminär analys av tre lokaler och en sammanställning av undersökta stensträngar Alf Ericsson & Gert Franzén, 2004
Gropställda stenar i Smedstads Storäng Undersökningsrapport om en märklig upptäckt i Tinneröområdet i Linköping. Knappt meterstora stenar, 70 st (!), som ställts ner i grävda gropar i leran så att bara dess toppar når över markytan..! Gert Franzén, 2008
En betraktelse över Vallaskogens forntid Skriven med anledning av karteringen av Vallaskogen, då många tidigare okända fornlämningar hittades. Gert Franzén, 2001
Takdroppets arkeologi Om att sediment från smutsigt takdropp från forntida hus kan ge värdefull information om husets konstruktion. Gert Franzén, 1997
Snökontraster vid Ullstämma
Geografisk arkeologi
Om snökontrast som arkeologisk metod. Ett omfattande åkersystem (Ullstämma) från före kartornas tid utreds och daterats genom att snökontrast tydliggör relationer till andra mera direkt daterbara fornlämningar. Gert Franzén, 2008
Rystadsrondellen
Ett undersökningsområde för ortnamn i Rystads och Ö Hargs socknar
Uppsats vid Ortnamnskurs på LiU Gert Franzén, Alf Ericsson, m.fl. 2007
Gårdar utan jord
Det plurala ortnamnet Malma i Rystads sn, Östergötland
”Spetspapper” vid Ortnamnskurs på LiU Gert Franzén, 2007
Ullstämma
Kulturlandskapets Ullstämma, avseende vissa vägar och åkersystem
Om de vägar som ansluter till den sannolikt förhistoriska broövergången vid Övre Ullstämma och äldre åkersystem som samspelar med dessa vägar Gert Franzén, 2006
Penndrivning
Om tillverkning av bl.a. guldgubbar utan användning av patris eller stämpel
Originaltext och -bilder till en artikel i Skalk, oktobernumret 2008 Gert Franzén, 2008
Romersk järnålder i Tinnerö eklandskap
Kartans bakgrund. Kartan finns under "Kartor".
Denna skrift (37 sid) ger en bakgrund till kartan över romersk järnålder i Tinnerö, som jag gjorde 2008. Det handlar mycket om forntida gärden, odlingsmark, gårdar och markorganisation. Det är lämpligt att du har kartan när du läser. Gert Franzén, 2009
Brotorp (Högstorp) och dess innevånare Liten sammanställning om Livgrenadjärtorpet Brotorp No 24 och dess innevånare, främst de indelta soldaterna och deras familjer. Torpet låg nära utloppet från Rosenkällasjön inom Tinnerö eklandskap i Linköping. Gert Franzén, 2009
Före romersk järnålder
Del 1. Hägnader och system
Om de hägnader och system som fanns före romersk järnålder, dvs som föregick de normala stensträngarna. Gert Franzén, 2009b
Före romersk järnålder
Del 2. Agrar vattenhantering
Om en del av den vattenhantering som gjordes genom anläggandet av sänkor under tiden före romersk järnålder. Gert Franzén, 2009c
Runornas ursprung och utveckling fram till införandet av den yngre runradenRunornas utveckling och användning under vikingatiden och framåt.Ett runristandets samband med kristendomen Gert Franzén, 2008